از خانه شما تا بزرگ ترین فروشگاه مواد شیمیایی و تجهیزات راهی نیست...!
کیمیا نوین

فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی، آزمایشگاهی،صنعتی و پزشکی و دارای نمایندگی از 500 شرکت برتر ایران و جهان 

محصول ایزولب

محصول KN کانادا

محصول مرک

محصول کیمیا نوین

تجهیزات

مواد شیمیایی

پیشنهادات شگفت انگیز

تا دیر نشده محصولات را با تخفیف ویژه زیر قیمت بازار از ما خریداری کنید تخفیف ها تمدید نخواهند شد 

ساعت
دقیقه
ثانیه
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
/5
هزار تومان
تومان
تری فلوئورواستیک اسید
/5
هزار تومان
تومان
منیزیم اکسید سنگین
/5
هزار تومان
تومان
تری کلرواستیک اسید‬‏‬‏
/5
هزار تومان
تومان
اسید سولفوریک 97-95 درصد
/5
هزار تومان
تومان
اسید سالیسیلیک
/5
هزار تومان
تومان
لاکتیک اسید 90 درصد
/5
هزار تومان
تومان
هیدروکلریک اسید 37 درصد‬‏‬‏
/5
هزار تومان
تومان
اسید فرمیک 100-98 درصد
/5
هزار تومان
تومان
اسید سیتریک مونو هیدرات
/5
هزار تومان
تومان
دی اکسان 1.4
/5
هزار تومان
تومان
نشاسته
/5
هزار تومان
تومان
لاکتوز مونوهیدرات
/5
هزار تومان
تومان
ساکاروز
/5
هزار تومان
تومان
دی گلوکز‬‏‬‏
/5
هزار تومان
تومان
باریم کلرید‬‏ دی هیدرات‬‏
/5
هزار تومان
تومان
‫باریم سولفات
/5
هزار تومان
تومان
‫ا د ت آ